اخبار
 
امکان ارزشیابی اساتید مدعو و اعضای هیأت علمی دانشگاه برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۹7 در سیستم آموزشی گلستان از 27/1/97 تا 3/3/97 فراهم گردید.

دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور در نظر دارد در راستای ارتقاء اعضای هیأت علمی و کیفیت تدریس اساتید مدعو در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 از طریق نظر خواهی از دانشجویان در سیستم گلستان از تاریخ 27/1/97 لغایت 3/3/97 ارزیابی نماید.

 
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر