1397/2/15 شنبه

        برنامه کلاسی رشته­ی                                                              علوم­تربیتی                                                 دانشگاه پیام نور دلفان

                                                        در روزهای          پنج­شنبه                                      نیمسال  دوم                          سال 97-96                                                  

ردیف

        نام درس

نام استاد

شماره کلاس

ساعت

جلسه 1

جلسه 2

جلسه 3

جلسه 4

جلسه 5

جلسه 6

جلسه 7

جلسه 8

جلسه 9

جلسه 10

جلسه 11

جلسه 12

19/11/96

26/11/97

3/12/96

10/12/96

17/12/96

24/12/96

23/1/97

30/1/97

6/2/97

13/2/97

20/2/97

27/2/97

1

آموزش بزرگسالان

9ملک پور عباس

دلفان301

09:45-11:15

 

 

 

 

 

 

2

مبانی راهنمایی و مشاوره

اشرفی سکینه

دلفان302

09:45-11:15

 

 

 

 

 

 

3

اصول برنامه ریزی آموزشی

ملک پور عباس

دلفان302

11:30-13:00

4

اصول برنامه ریزی درسی

اشرفی سکینه

دلفان201

14:00-15:30

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16