1395/11/24 یکشنبه
 
نام و نام خانوادگی: حامد امیری
مرتبه علمی: مربی
مدرک: دانشجوی دکترای تخصصی علوم کشاورزی
سوابق علمی و اجرایی: عضو هیات علمی و مدیر گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
آدرس پست الکترونیکی: hamed.amiri58@yahoo.com
صفحه شخصی در شبکه علمی دانشگاه پیام نور :
http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/hamed.amiri