1396/6/5 یکشنبه



نام و نام خانوادگی: دکتر حسین حافظی
مرتبه علمی: استادیار
سوابق علمی و اجرایی:
عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی- برنامه ریزی آموزش از دور
مدیر گروه بخش علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه پیام نور لرستان
آدرس پست الکترونیکی: h.hafezi@pnu.ac.ir
صفحه شخصی در شبکه علمی دانشگاه پیام نور : http://staff.pnu.ac.ir/HomePage/hossein.hafezi 
شماره تلفن: 06632726722




نام و نام خانوادگی: سکینه اشرفی فشی
مرتبه علمی: مربی
مدرک:
دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت آموزشی
سوابق علمی و اجرایی: عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی
آدرس پست الکترونیکی:
صفحه شخصی در شبکه علمی دانشگاه پیام نور :
شماره تلفن: 06632726722





نام و نام خانوادگی: فاطمه امیری
مرتبه علمی: مربی
مدرک: دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی
سوابق علمی و اجرایی: عضو هیات علمی و مدیر گروه روانشناسی
آدرس پست الکترونیکی:
صفحه شخصی در شبکه علمی دانشگاه پیام نور :
شماره تلفن: 06632726722


نام و نام خانوادگی: دکتر صدیقه اسلامی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک: دکترای تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی
سوابق علمی و اجرایی: عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
آدرس پست الکترونیکی:
صفحه شخصی در شبکه علمی دانشگاه پیام نور :
شماره تلفن: 06632726722


نام و نام خانوادگی:دکتر علی باقر نظریان
مرتبه علمی: مربی
مدرک:  دکترای تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی
سوابق علمی و اجرایی: عضو هیات علمی و مدیر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
مدیر مرکز رشد و واحدهای فناور شهرستان دلفان
آدرس پست الکترونیکی:
صفحه شخصی در شبکه علمی دانشگاه پیام نور :
شماره تلفن: 06632726722