1395/11/24 یکشنبه
 
نام و نام خانوادگی: پروانه رضایی
مرتبه علمی: مربی
مدرک: دانشجوی دکترای تخصصی الهیات
سوابق علمی و اجرایی: عضو هیات علمی و مدیر گروه الهیات
آدرس پست الکترونیکی: p.rezaei68@gmail.com

صفحه شخصی درشبکه علمی دانشگاه پیام نور :
http://academicnetwork.pnu.ac.ir/HomePage/parvaneh.rezaee

نام و نام خانوادگی: فرومن حیدرنژاد
مرتبه علمی:
مربی
مدرک:
کارشناس ارشد الهیات (علوم قرآن و حدیث، فقه و مبانی حقوق)
سوابق علمی و اجرایی: عضو هیات علمی الهیات و
مدیر گروه حقوق
آدرس پست الکترونیکی:
صفحه شخصی در شبکه علمی دانشگاه پیام نور : 


 
نام و نام خانوادگی: سجاد بازوند
مرتبه علمی: مربی
مدرک: دانشجوی دکترای تخصصی جغرافیا
سوابق علمی و اجرایی: عضو هیات علمی و مدیر گروه جغرافیا
آدرس پست الکترونیکی:
صفحه شخصی در شبکه علمی دانشگاه پیام نور :


نام و نام خانوادگی: محمد یگانه
مرتبه علمی:
مربی
مدرک:
دانشجوی دکترای تخصصی علوم سیاسی
سوابق علمی و اجرایی: عضو هیات علمی و
مدیر گروه علوم سیاسی
آدرس پست الکترونیکی:
صفحه شخصی در شبکه علمی دانشگاه پیام نور :


نام و نام خانوادگی: افشین بازگیر
مرتبه علمی:
مربی
مدرک:
کارشناس ارشد مدیریت دولتی
سوابق علمی و اجرایی: عضو هیات علمی و
مدیر گروه مدیریت( صنعتی و جهانگردی)
آدرس پست الکترونیکی:
صفحه شخصی در شبکه علمی دانشگاه پیام نور :نام و نام خانوادگی: ابراهیم زرینی
مرتبه علمی:
مربی
مدرک:
کارشناس ارشد علوم اقتصادی
سوابق علمی و اجرایی: عضو هیات علمی و
مدیر گروه علوم اقتصادی
آدرس پست الکترونیکی:
صفحه شخصی در شبکه علمی دانشگاه پیام نور :


نام و نام خانوادگی: سهیلا لشگرآرا
مرتبه علمی: مربی
مدرک: کارشناس ارشد حسابداری
سوابق علمی و اجرایی: عضو هیات علمی گروه حسابداری
 
آدرس پست الکترونیکی:
صفحه شخصی در شبکه علمی دانشگاه پیام نور :
شماره تلفن: 06632726722