1394/7/21 سه‌شنبه

نام: کاظم
نام خانوادگی: عبدی
سمت: مدیر فرهنگی- وام دانشجویی
تحصیلات: کارشناسی ارشد
شماره  تماس: 32726738-066
داخلی: 102