1395/11/23 شنبه
نام: مرتضی
نام خانوادگی: جعفریان   
سمت: مدیر اداری
تحصیلات: دانشجوی دکتری جامعه شناسی
شماره  تماس: 32726751-066
داخلی: 107


نام: محمد علی
نام خانوادگی: گنجی
سمت: انباردار و مسئول کتابخانه و آزمایشگاه
تحصیلات:کارشناس رشته حسابداری
شماره  تماس: 32726725-066
داخلی:
115