1395/11/23 شنبه
نام: عزت اله
نام خانوادگی: رحیمی
سمت: مدیر مالی
تحصیلات: کارشناس حسابداری مالی وکارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
شماره  تماس: 32726751-066
داخلی: 103نام: نوربخش
نام خانوادگی: زارعی
سمت: کارپرداز و مسئول کتابخانه
تحصیلات: دانشجوی ارشد فلسفه اسلامی
شماره  تماس: 32726725-066
داخلی: 115
نام:میثم
نام خانوادگی: عزیزی
سمت: امین اموال
تحصیلات: کارشناسی عمران
شماره  تماس: 32726725-066
داخلی:101


نام: محمدعلی
نام خانوادگی: گنجی
سمت: انباردار
تحصیلات: کارشناشی حسابداری
شماره  تماس: 32726725-066
داخلی: 114