متون عمومي
1394/7/22 چهارشنبه


نام: رحمان
نام خانوادگی: حسین پور
سمت: مدیر آموزش
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
شماره  تماس: 32726738-066
داخلی: 111


کاشناسان آموزش:

نام: مجید
نام خانوادگی: احمدیان
سمت: کارشناس آموزش و امتحانات
تحصیلات: کارشناسی حسابداری
شماره  تماس: 32726725-066
داخلی: 110

نام: مراد
نام خانوادگی: جمشیدی
سمت: کارشناس برنامه ریزی و امور اساتید
تحصیلات: کارشناسی الهیات (فقه و مبانی حقوق)
شماره  تماس: 32726725-066
داخلی: 106

نام: محمدعلی
نام خانوادگی: گنجی
سمت:مسئول انبار و کتابخانه و آزمایشگاه ها
 تحصیلات: کارشناسی حسابداری
شماره  تماس: 32726725-066
داخلی: 115


نام: سعید
نام خانوادگی: قاسمی
سمت: کارشناس  فارغ التحصیلان و بایگانی
تحصیلات: کارشناسی روانشناسی عمومی
شماره  تماس: 32726725-066
داخلی: 109


نام:لیلی
نام خانوادگی:کرمیانی
سمت:کارشناس آموزش
تحصیلات:
شماره 32726725-066
داخلی:
105

بيشتر