1394/7/21 سه‌شنبه


حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه پیام نور دلفان

نام و نام خانوادگی: میثم عزیزی
سمت: مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی
تحصیلات: کارشناسی عمران
آدرس پست الکترونیکی:

تماس: 32726749-066
داخلی:101